मी

कधी शोधतो आहे कोणता खरा मी कधी वाटते आहे एकटा बरा मी जरी दिसतो असा राकट विचित्र आतून आहे तसा…

Continue Reading →

भाव

आता स्वतःचा विचार करायला पाहिजे स्वार्थी वाटले तरी ते जमायला पाहिजे आता पुरे झाले ते पाप-पुण्याचे बहाणे मला स्वतःलाही जरा…

Continue Reading →

कथा

…एखादया दीर्घ कादंबरीतल्या कथेत अचानक एखादी गुंतलेली कथा सुरू होते…गुंतलेली नव्हे गुंफलेली म्हणणे जास्त योग्य ठरेल ती मुख्य कथेला पूरक…

Continue Reading →

एकदा

राहिले मागे तुझे ते घेऊन जा एकदा तेवढ्यासाठी तरी तू येऊन जा एकदा हा असाह्य भार असा तुझ्या गोड आठवांचा…

Continue Reading →

मन

मन सोसाट्याच्या वाऱ्याचे, की लुकलूकणाऱ्या ताऱ्याचे? अवखळ वाहत्या झऱ्याचे, की आरश्यामागील पाऱ्याचे? मन आहे नक्की कशाचे? मन आहे नक्की कुणाचे?…

Continue Reading →

सारथी

बरेचदा समुद्रातील प्रचंड वादळ एखाद्या गलबतला उलथवून टाकू शकत नाही पण त्याच गलाबताला एखादा पाण्याचा शांत प्रवाह भरकटवून टाकू शकतो…इतका…

Continue Reading →

जबाबदारी

कितीही कर्तृत्ववान माणूस झाला आणि एखाद्या क्षणी त्याने स्वतः बद्दलची जबाबदारी मग ती कोणत्याही प्रकारची का असेना, घेण्याचे टाळले की…

Continue Reading →