पाऊस

मी पाऊस उनाड वेडा
असाच अचानक येतो
मनात नसतानाही
नकळत चिंब करतो
धरू पाहता मुठीत घट्ट
मी सहजच निसटून जातो
मातीत मिसळून मग मी
सुगंध अल्लड होतो
कर ओंजळ तू जीवाची
मी थेंबानी भरून देईन
जमवून मला बघ अलगद
मी तुझाच होऊनि राहीन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *